Hình ảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc -TKV năm 2018
Icon Icon
  • Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Lê Quang Bình
  • Giám Đốc công ty - Ông Lê Đức Long
  • Lễ Chào cờ
  • Đại hội thành công rực rỡ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm liên quan

Gặp gỡ CBCNV hưu trí đón xuân Giáp Thìn 2024
Gặp gỡ CBCNV hưu trí đón xuân Giáp Thìn 2024
Gặp gỡ CBCNV hưu trí đón xuân Giáp Thìn 2024
Gặp gỡ CBCNV hưu trí đón xuân Giáp Thìn 2024
Gặp gỡ CBCNV hưu trí đón xuân Giáp Thìn 2024
Gặp gỡ CBCNV hưu trí đón xuân Giáp Thìn 2024
Gặp gỡ CBCNV hưu trí đón xuân Giáp Thìn 2024
Gặp gỡ CBCNV hưu trí đón xuân Giáp Thìn 2024
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và hội nghị người lao động năm 2024
Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
Tháng hành động về an toàn vslđ và thăm các tổ khoan nhân tháng công nhân
Tháng hành động về an toàn vslđ và thăm các tổ khoan nhân tháng công nhân
Tháng hành động về an toàn vslđ và thăm các tổ khoan nhân tháng công nhân
Tháng hành động về an toàn vslđ và thăm các tổ khoan nhân tháng công nhân
Tháng hành động về an toàn vslđ và thăm các tổ khoan nhân tháng công nhân
Tháng hành động về an toàn vslđ và thăm các tổ khoan nhân tháng công nhân
Tháng hành động về an toàn vslđ và thăm các tổ khoan nhân tháng công nhân
Tháng hành động về an toàn vslđ và thăm các tổ khoan nhân tháng công nhân
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Hội nghị tổng kết kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023
Hội nghị tổng kết kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023
Hội nghị tổng kết kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023
Hội nghị tổng kết kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023
Hội nghị tổng kết kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023
Hội nghị tổng kết kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023
Hội nghị tổng kết kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023
Hội nghị tổng kết kinh doanh năm 2022 và hội nghị người lao động năm 2023
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)
Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023)
Đại hội công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Phát động công trình Đoàn thanh niên năm 2022
Phát động công trình Đoàn thanh niên năm 2022
Phát động công trình Đoàn thanh niên năm 2022
Phát động công trình Đoàn thanh niên năm 2022
Phát động công trình Đoàn thanh niên năm 2022
Phát động công trình Đoàn thanh niên năm 2022
Phát động công trình Đoàn thanh niên năm 2022
Phát động công trình Đoàn thanh niên năm 2022
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hợp tác người lao động năm 2022
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hợp tác người lao động năm 2022
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hợp tác người lao động năm 2022
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hợp tác người lao động năm 2022
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hợp tác người lao động năm 2022
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hợp tác người lao động năm 2022
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hợp tác người lao động năm 2022
Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và hợp tác người lao động năm 2022
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
Công ty hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang
Công ty hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang
Công ty hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang
Công ty hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang
Công ty hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang
Công ty hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang
Công ty hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang
Công ty hỗ trợ mua vải thiều Bắc Giang
Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng khoan năm 2020
Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng khoan năm 2020
Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng khoan năm 2020
Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng khoan năm 2020
Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng khoan năm 2020
Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng khoan năm 2020
Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng khoan năm 2020
Lễ phát động thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng khoan năm 2020
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2020
Đại hội đảng lần thứ VII
Đại hội đảng lần thứ VII
Đại hội đảng lần thứ VII
Đại hội đảng lần thứ VII
Đại hội đảng lần thứ VII
Đại hội đảng lần thứ VII
Đại hội đảng lần thứ VII
Đại hội đảng lần thứ VII
Ảnh phát động công trình đoàn thanh niên 2020
Ảnh phát động công trình đoàn thanh niên 2020
Ảnh phát động công trình đoàn thanh niên 2020
Ảnh phát động công trình đoàn thanh niên 2020
Ảnh phát động công trình đoàn thanh niên 2020
Ảnh phát động công trình đoàn thanh niên 2020
Ảnh phát động công trình đoàn thanh niên 2020
Ảnh phát động công trình đoàn thanh niên 2020
Lễ ra quân 2020
Lễ ra quân 2020
Lễ ra quân 2020
Lễ ra quân 2020
Lễ ra quân 2020
Lễ ra quân 2020
Lễ ra quân 2020
Lễ ra quân 2020
Lễ khai xuân năm canh tý 2020
Lễ khai xuân năm canh tý 2020
Lễ khai xuân năm canh tý 2020
Lễ khai xuân năm canh tý 2020
Lễ khai xuân năm canh tý 2020
Lễ khai xuân năm canh tý 2020
Lễ khai xuân năm canh tý 2020
Lễ khai xuân năm canh tý 2020
Phát động phong trào thi đua năm 2019
Phát động phong trào thi đua năm 2019
Phát động phong trào thi đua năm 2019
Phát động phong trào thi đua năm 2019
Phát động phong trào thi đua năm 2019
Phát động phong trào thi đua năm 2019
Phát động phong trào thi đua năm 2019
Phát động phong trào thi đua năm 2019
Đại hội TDTT TKV 2016
Đại hội TDTT TKV 2016
Đại hội TDTT TKV 2016
Đại hội TDTT TKV 2016
Đại hội TDTT TKV 2016
Đại hội TDTT TKV 2016
Đại hội TDTT TKV 2016
Đại hội TDTT TKV 2016
Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến
Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến
Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến
Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến
Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến
Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến
Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến
Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến
Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013
Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013
Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013
Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013
Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013
Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013
Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013
Hội nghị tổng kết công tác năm 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013
Đại hội thể dục thể thao xuân 2013
Đại hội thể dục thể thao xuân 2013
Đại hội thể dục thể thao xuân 2013
Đại hội thể dục thể thao xuân 2013
Đại hội thể dục thể thao xuân 2013
Đại hội thể dục thể thao xuân 2013
Đại hội thể dục thể thao xuân 2013
Đại hội thể dục thể thao xuân 2013
Hội thi cán bộ nữ giỏi năm 2010
Hội thi cán bộ nữ giỏi năm 2010
Hội thi cán bộ nữ giỏi năm 2010
Hội thi cán bộ nữ giỏi năm 2010
Hội thi cán bộ nữ giỏi năm 2010
Hội thi cán bộ nữ giỏi năm 2010
Hội thi cán bộ nữ giỏi năm 2010
Hội thi cán bộ nữ giỏi năm 2010
Hội nghị sơ kết công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Hội nghị sơ kết công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Hội nghị sơ kết công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Hội nghị sơ kết công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Hội nghị sơ kết công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Hội nghị sơ kết công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Hội nghị sơ kết công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Hội nghị sơ kết công tác sơ kết 6 tháng đầu năm 2013
Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020
Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020
Tự hào truyền thống ngành than
Tự hào truyền thống ngành than
Tự hào truyền thống ngành than
Tự hào truyền thống ngành than
Tự hào truyền thống ngành than
Tự hào truyền thống ngành than
Tự hào truyền thống ngành than
Tự hào truyền thống ngành than
Lễ khai xuân 2017
Lễ khai xuân 2017
Lễ khai xuân 2017
Lễ khai xuân 2017
Lễ khai xuân 2017
Lễ khai xuân 2017
Lễ khai xuân 2017
Lễ khai xuân 2017

Đối tác

border DT

Tranh đá quý 24h Tranh đá quý Tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý giá rẻ tại hà nội Tranh đá quý hà nội Tranh đá quý đẹp Giá tranh đá quý Bán tranh đá quý Bán tranh đá quý giá rẻ Tranh đá quý phong cảnh Tranh đá quý tứ quý Tranh đá quý thư pháp Tranh đá Tranh đá đẹp Thiết kế web